Warunki niezbędne do osiągnięcia rezultatów

Miejscowość, komunikacja i położenie terenu to trzy rzeczy, które należy dobrze rozważyć, aby zapewnić przedsiębiorstwu inspektowemu pomyślny rozwój.

Warzywa hodowane pod szkłem ulegają szybkiemu psuciu i łatwemu uszkodzeniu, jako produkt idący do handlu w stanie zielonawym, na wpół dojrzałym, wskutek czego nie wytrzymują dłuższego transportu lub przechowania. Towar z chwilą osiągnięcia pożądanego wyrostu musi być bezzwłocznie sprzedany, bez względu na warunki handlowe i nie może być przedmiotem spekulacji na wytrzymanie ceny. Dlatego też hodowla warzyw musi się lokować tuż przy rynku zbytu, czyli być obliczona na miejscową sprzedaż.

Najlepszym więc miejscem dla tych hodowli są wielkie miasta, szczególnie stołeczne, ogniska fabryczne, węzłowe punkty kolejowe i w ogóle wielkie siedliska ludzkie, gdyż niezależnie od ułatwionego zbytu wyhodowanych produktów mamy możność nabycia nawozów, które tu grają ważną rolę.

Jakkolwiek warzywa są produktem podlegającym łatwemu uszkodzeniu, to jednak przy umiejętnym opakowaniu i szybkim transporcie dadzą się przewozić w dobrym stanie do bardzo oddalonych miejscowości – oto czemu bliskość ruchliwej linii kolejowej jest najbardziej pożądany. W stosunku więc do warunków miejscowych rozwijać się będzie przedsiębiorstwo: albo, jako hodowla obliczona na miejscowy zbyt, albo – na wywóz, w tym drugim wypadku hodowla może być prowadzona na wielką skalę.

Osłony

O ile wybrany teren nie posiada osłony naturalnej z trzech stron, a taką będą od północy, wschodu i zachodu wysokie budynki, las lub silny stok góry ku południowi, to należy stworzyć sztuczną przez odpowiednie obsadzenie drzewami. Najlepiej nadają się na ten cel drzewa i krzewy iglaste,  zatrzymując bowiem zimą igliwie, tworzą znakomitą zaporę od wiatrów. Najlepiej otoczyć cały teren od zachodu północy i wschodu aleją 2 metry szeroką. Po każdej stronie alei wysadzić po dwie linię świerków, w odstępach 1,5 metrowych na zmianę. Linie świerków od terenu inspektowego podsadzić tujami. Ponieważ świerki lubią grunt wilgotniejszy, przez to na gruncie suchszym sadzić sosnę austriacką, a na gruntach mocnych – modrzew.

Mniej zwartą zasłonę otrzyma się z drzew liściastych i tu najlepiej nadawałby się kasztan, ale ze względu na pszczoły, które w gospodarstwie inspektowym są potrzebne, lepiej będzie obsadzić aleję lipami lub akacją, podsadzając leszczyną.

Cały teren wraz z aleją należy dobrze ogrodzić parkanem drewnianym, siatką drucianą przy słupach betonowych lub drutem kolczastym. Ze względu, że gospodarstwo takie nie zajmuje wielkiej przestrzeni to i ogrodzenie nie pociągnie za sobą zbyt wielkiego wydatku, zresztą jest ono niezbędne.